Dini Kitaplar Archive

Oruç ilmihali

Bu dünyada var oluumuzun gerçek amac, yaratanmz tanmak ve O’na ibadet etmektir. badet, inanan insann i- nand varlkla iletiimidir; Allah’a olan sevgi, sayg ve balln bir göstergesidir. Hiç üphesiz, yerine getirdiimiz ibadetin anlamn, amacn ve hikmetini bilmek ve bunu gözetmek de ibadet etme bilincinin bir parçasdr. Dinî bir görev olmas yannda ibadet, hem bireysel hem

Namaz Sûrelerinin Türkçe Terceme ve Tefsiri

ÖN SÖZ Kur’an-ı Kerim, insanlar için bir fazilet, bir hidayet ve saadet kaynağıdır. O, insanı karanlıklardan, dalâlet çukurlarından çıkarır; nûra, felâha ve selâmete ulaştırır. İnsan, Kur’an’ı ne kadar dikkat ve ne de- rece saygı ile okursa, rûhu ve kalbi üzerinde o nisbette tesir yapar ve insanı Allah’ına yak- laştırır. Kendisine mahsus usul ve kaidelere riâyet

İbadetlerimi Öğreniyorum

Çocuklar merhaba! Yüce Rabbimiz, bizim mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamamızı istiyor. Bunun için Sevgili Peygamberimize yüce dinimiz İslâm’ı gönderdi. Barış içinde mutlu bir hayat için Peygamberimize ve onun kutlu çağrısına kulak vermeliyiz. Rabbimiz çok seviyor bizi. Bizi sevdiği için Peygamberimizi bize bir yol gösterici olarak gönderdi. Ona kutlu kitabımızı öğretti. O da öğrendiklerini bizimle

Seçme Hadisler PDF Kitap

Rahmet ve merhamet sahibi olan Yüce Allah, insan› en güzel flekilde yaratm›fl, onu üstün yeteneklerle donatm›fl, ilâhî hitab›n muhatab› k›larak onurland›rm›fl ve ona sorumluluk yü- klemifltir. Dünya hayat›nda onu yaln›z b›rakmam›fl, ilâhî inayet ve lütuf olarak vahyin k›lavuzunu göndermifltir. ‹lk Peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muham- med’e kadar bütün nebî ve resûller, Allah’tan ald›¤›

Niçin Namaz Kılıyoruz pdf kitap indir

M.Ahmed İsmail el Mukaddem Niçin Namaz Kılıyoruz   Şüphesiz hamd yalnız Allah’adır. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah’a sığınırız. Allah’ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet

Mişkatül Envar ibn Arabi

ibn Arabi Kitap Epub pdf Mişkatül Envar : PDF İndir ‘İbn Arabî’nin eseri her şeyden önce, Kur’an ve Sünnet’ten kaynaklanan metafizik ve tasavvufî eşsiz bir doktrinal açıklamadır. En büyük otorite olarak o bizzat İslam’ın ‘batınî’ doktrinlerini ortaya koymaya tercüman olduğu kadar, aynı zamanda Şeriat’in zâhiri disiplinlerinin de tam olarak üstatlığına sahip idi. Nitekim, tercümesini sunduğumuz

hikmet anıl öztekin elif gibi sevmek

Seviyorum dersin, Ya kısmetin olur ya, imtihanın Aşk-ı Tevekkül Nasıl bir rüya gerçekle iç içe, gerçekle muhabbet eder gibi yaşanır ki? İnsan sevmeye rüyalarında da devam eder mi? Rüyada da olsa vuslata şükreder miydiniz? Bu ayrılık dünyasında, bir ayrılığa sımsıkı sarılıp, yaşayabilir miydiniz? Bir ayrılık kazılsa, içine atlayıp örter miydiniz üzerinizi? Yağmurun bulutlardan, yaprakların ağaçlardan,kamışların

hızır dokunsun dualarına

  “Allah, dualarınızı kabul ediyorsa; bu sizin imanınızı arttırır. Geciktiriyorsa; sabrınızı arttırır. Eğer kabul etmiyorsa; biliniz ki sizin için hazırladığı daha güzel şeyler vardır. Unutmayın ki; Rabbim ihmal değil imtihan eder.” diyorlar ve sen de inanıp kendini bu sözlerle teselli ediyorsun ya, peki başka bir ihtimal daha gelmiyor mu aklına? Ya sen dua etmesini bilmiyorsan!!!

Hz Peygamberin Hayatı Mevdudi

Bu kitap hem felsefi hemde dini yonu agır basan mevdudi kitaplarından bir tanesidir. Mevdudu en buyuk islam alimlerinden bir tanesi olmakla birlikte ünlü bir düşünür ve ilim adamıdırda.Hem Kur’an’ı Kerim, hem Hz. Muhammed (s.a.v.) in vazifesi aynı olup, aynı amacı taşımaktadırlar. Onları gerçek anlamda kavramamız, ancak o vazife ve amacı anlama derecemize bağlıdır. Bu gerçek

İbn Kesir PDF Kitapları

İBNİ-İ KESİR TEFSİRİ (ORJİNAL CİLT 1).pdf İMAM BUHARİ DÜŞMANLARINA REDDİYE -Hafız İbn-i Kesir.pdf El Bidaye Ve’n-Nihaye-İbn Kesir.pdf elbidayeibnkesir İBN KESİR TEFSİRİ İbn Kesir__El Bıdaye Ve’n-Nıhaye, Çağrı Yayınları.exe İBN-İ KESİR (ORJİNAL CİLT 3).pdf İBN-İ KESİR TEFSİRİ (ORJİNAL CİLT 2).pdf İBN-İ KESİR TEFSİRİ 1.CİLT.pdf İBNİ KESİR TEFSİRİ 3.CİLT.pdf İBNİ KESİR TEFSİRİ PDF FULL.pdf Tüm arşiv içerikleri Avira